Klauzula Rodo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w ramach przetwarzania danych osobowych przez Voiceflow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

a) Administratorem Danych Osobowych dalej „Administrator”) jest Spółka pod firmą Voiceflow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bieżuńska 1, 03-578 Warszawa, NIP: 5242774110, REGON: 360250927), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000534269;

b) Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Podmiot danych osobowych może skontaktować się z Administratorem we wszelkich kwestiach dotyczących danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej: [email protected], za pomocą również formularza kontaktowego na stronie http://voiceflow.pl w zakładce Kontakt lub osobiście w siedzibie Administratora;

c) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawidłowe wykonanie umów łączących Administratora z jego Klientami;

d) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy, tj. podstawa wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. „RODO”);

e) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom/ Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: […]

f) Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowych;

g) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji umów łączących Administratora z jego Klientami, tj. przez czas obowiązywania umowy oraz przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;

h) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

i) posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO;

j) podanie danych osobowych jest wymogiem prawidłowego wykonywania przez Administratora umowy;

k) Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Voiceflow Sp. z o.o. dla potrzeb odpowiedzi na zapytanie wysłane w formularzu kontaktowym.

    NASI PARTNERZY